Yönetmelik

YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ESTÜDAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’yi, Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarını ilgilendiren her konuda Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları projeler üreterek desteklemek. Diğer devlet ve ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve problemlere çözüm yolları aramak; bu konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dâhil, kamu tüzel kişileri ve bilim insanları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

b) Üniversitemiz ile diğer Türk Devletlerindeki, Türk Topluluklarında ve Akraba Toplulukları arasındaki üniversiteler arası ilişkileri geliştirme kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütmek, ayrıca ortaklaşa sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapmak ve bilgi desteğinde bulunmak.

ç) Türk Dünyası ile ilgili yeryüzünde yapılmış çalışmaları toplamak, incelemek ve gerektiğinde destek vermek.

d) Türk Dünyası ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler kurmak.

e) Türk Dünyası ile ilgili dergiler çıkararak, bu yöndeki çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Türk Dünyasını ilgilendiren her konuda çalışma ve projeler üretmek, hazırlanacak çalışmalara yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri,  kurultay, toplantı, bilgilendirme oturumu, bilgi şöleni ve açık oturumlarla kamuoyuna duyurmak ve elde edilen sonuçları yayınlamak.

c) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlar ile yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim insanları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek, veri tabanı oluşturmak.

d) Üniversitede öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma yapmalarına, arşiv, müze ve kütüphanelerde incelemelerde bulunmalarına destek olmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel ve işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, kitapçık, genel ağ sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak.

f) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak ve desteklemek.

g) Türk Dünyasında yayınlanmış olan makale ve benzer çalışmaların Türkiye Türkçesine dönüştürülmesini temin etmek.

ğ) Türk Dünyasında fakültelerin, araştırma ve teknoloji enstitülerinin, akademik anlamda kurulmuş birimlerin her alanda iş birliği temininin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak.

h) Türk Dünyasında üniversite/sanayi işbirliğini oluşturmaya çalışmak ve geliştirmek.

ı) Türk Dünyasında sanayi, ticaret odası ve benzeri kurumlara danışmanlık hizmetleri vererek iktisadi canlılığa katkıda bulunmak.

i) Türk Dünyasında meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve dayanışmayı temin etmek.

j) Gençler ve erişkinler için Türk Dünyasında dolaşımlarında rehber olacak bilgilendirici kitap veya sanal ortam verilerini hazırlamak.

k) Türk Dünyasında gençlerimize yeni iş sahaları bulmalarına yardımcı olacak şekilde Türk Dünyası ekonomi haritasını çıkarmak.

l) Türk Dünyası edebiyat, müzik, film, tiyatro, folklor, ve benzeri faaliyetlerde iş birliği sağlamak.

m) Türk Dünyası spor ve her türlü sosyal etkinliği geliştirmek ve katkıda bulunmak.

n) Türk Dünyası dışında yeryüzünün her hangi bir yerinde yaşayan Türk aile ve çocukları ile ilgilenebilecek alt yapıyı oluşturmak.

o) Türk Dünyasında kimsesizlerle ve her türlü engellilerle ilgilenebilecek faaliyetleri akademik anlamda gerçekleştirmek.

ö) Tarihte yaşamış Türk dostu diğer ülke aydınlarını, bilim insanlarını, devlet büyüklerini tanıtmak ve günümüzde yaşayanları ile kalıcı ilişkiler kurmak.

p) Türk Dünyasının, İslâm ve diğer dünya devletleri içindeki saygın yerini artırmak için onlarla eşitlik ilkesi çerçevesinde iletişim ve iş birliğine katkıda bulunmak.

r) Kısa, orta, uzun vadede geliştirecek projeler hazırlamak, kadrolar değişse de Merkezin kesintisiz ve sürekli çalışmasını temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezi temsil etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve beş üye olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önerisiyle farklı disiplinleri temsil edecek şekilde Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak.

e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek.

f) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği üyelerden oluşur:

a) Üniversitenin öğretim elemanları arasından yedi üye.

b) Diğer üniversitelerden Türk Dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından davet edilecek en çok yedi üye.

c) Üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan davet edilecek en çok yedi üye.

ç) Üniversitenin idari personeli arasından seçilecek en çok beş üye.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı Müdürün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak, görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planlarını görüşür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.